דיג מסחרי: דיג לוואי בהיקף מצומצם

הלחץ של דיג לוואי בהיקף מצומצם באזור הדמרסלי ובים הפתוח על פי מודל ממוחשב.
לחץ זה מייצג דגים שנתפסו בעזרת ציוד הגורם לדיג לוואי בהיקף מצומצם, הכולל ציוד לא הרסני באזור הדמרסלי (לדוגמה, קרס וחכה) ובשטחי הים הפתוח (לדוגמה, רשתות עמידה). הזיקה בין המינים השונים לציוד נלקחה מתוך הפרסום של Watson et al. נתוני השלל הם משנת 2006 והם מופו על ידי מיזם Sea Around Us לכדי כושר הפרדת תא של 1/2 מעלה. ערכים אלה סוכמו לאחר מכן ליחידות דיווח של אזור כלכלי בלעדי; כאשר התאים חרגו מגבולות האזור הכלכלי הבלעדי, השלל חולק באופן יחסי על בסיס השטח היחסי של האזור הכלכלי הבלעדי. פרטים מלאים אודות שכבת נתונים זו מובאים בפרסום של  Halpern וחובריו (2008 ,Science 319).