EU: הערכת מערכות אקולוגיות ושירותיהן

האיחוד האירופי הציב יעד רשמי של ביצוע הערכה ומיפוי של מערכות אקולוגיות ושירותיהן במדינות החברות. זאת כחלק מאסטרטגיה שאומצה ע"י האיחוד ב-2010 הנוגעת לנושא המגוון הביולוגי. 
היעד המנחה את המדינות למפות ולהעריך (map and assess) עד שנת 2014 את מצבן של המערכות האקולוגיות בתוך גבולות כל מדינה, השירותים שהן מספקות, ולבצע הערכה כלכלית של שירותים אלה.
באפריל 2013 פורסם דוח המציג מסגרת רעיונית לביצוע הערכות מערכות אקולוגיות ברחבי האיחוד האירופי.

דרישת האיחוד האירופי מהמדינות החברות מתבססת על ההבנה שלא ניתן לנהל את מה שלא יודעים לכמת, ומתוך הכרה בחשיבות של שיקום ושמירה על מערכות אקולוגיות מתפקדות. המטרה הרחבה של ביצוע הערכות מסוג זה באיחוד האירופי הינה לספק הערכה ביקורתית של המידע הטוב ביותר הקיים, כדי להנחות קבלת החלטות בנושאים מורכבים בעלי חשיבות ציבורית; מטרה זו מנחה גם את הפרויקט הישראלי, מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית.  

בחוברת שהופצה ע"י האיחוד האירופי ב-2013, מובאת מסגרת רעיונית אחידה לביצוע הערכות של מערכות אקולוגיות לאומיות במדינות האיחוד. פרסום זה יצא לאור במקביל לשלב התכנוני של פרויקט הערכת המערכות האקולוגיות הישראלי, ועל כן מאפשר לנו להתקדם תוך תיאום קונספטואלי ומתודולוגי עם פרויקטים המתבצעים במדינות אירופאיות. חשיבות הדבר היא באפשרות להפיק תוצרים בפרויקט הישראלי אשר יהיו רלבנטיים וברי-השוואה גם מחוץ לגבולות ישראל.