רקע ומטרות

בסוף שנת 2012 התקבלה במנהלת המארג החלטה לפתח ולבצע תכנית לאומית להערכת מערכות אקולוגיות, הנקראת "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית" (INEA- Israel National Ecosystem Assessment).

"הערכת מערכות אקולוגיות" הוא דגם פרויקט שפותח לראשונה על ידי קבוצה רב-לאומית ורב-תחומית של מדענים ממדעי הטבע ומדעי החברה, תחת השם  Millennium Ecosystem Assessment. התהליך סיכם את הידע הקיים בעולם על המגמות במערכות אקולוגיות והשירותים שהן מספקות לאדם.
גם תהליך ההערכה של פרויקט המארג לא נועד לייצר ידע ראשוני חדש, אלא לבצע איסוף וסינתזה של מידע קיים. מידע זה רלוונטי לקבלת החלטות, לתכנון, ולעיצוב מדיניות בנושא בעל משמעות ציבורית: חשיבות השירותים שמקבלת החברה הישראלית משטחים פתוחים, וכימות ערכם.
התוצר הסופי של תהליך ההערכה הוא דו"ח רחב-היקף, שיתבסס על מגוון רחב של מקורות ויציג תמונת מצב מבוססת ידע עדכני. הדו"ח יעסוק באספקת שירותי מערכת במערכות אקולוגיות שונות בישראל, על כל המרכיבים האקולוגיים, החברתיים והערכיים המעורבים בכך.
 

מטרת הפרויקט

הפרויקט נועד להגביר את המודעות לתלות שלנו במערכות אקולוגיות מתפקדות ולערכן הרב-מימדי עבורנו. ברמה מעשית יותר, מטרת הפרויקט היא לייצר בסיס ידע שיהווה כלי עזר למנהלים ולמעצבי מדיניות, להטמעת ערכם של שירותי המערכות האקולוגיות, והמגוון הביולוגי המעורב באספקתם, בהליכי התכנון והניהול של שטחי המדינה.

באמצעות שאלון, צוות ניהול הפרויקט בירר מה הנושאים המרכזיים עליהם הכי חשוב למועצת הפרויקט לקבל מידע, ונושאים אלה מנחים את העבודה על הדו"ח הסופי:

 • מה הם הגורמים מחוללי השינוי המשפיעים על המערכות האקולוגיות ועל אספקת שירותיהן?
   
 • מהם הכלים ואפשרויות הניהול העומדים לרשותנו לקידום ניהול של מערכות אקולוגיות כך שתובטח אספקת שירותיהן?
   
 • מה מצבם הנוכחי של שירותי המערכות האקולוגיות השונות בישראל ומה מגמות השינוי בהם?
   
 • באילו דרכים משפיעים שירותי המערכת על קיום האדם ורווחתו, אילו אוכלוסיות נהנות מהשירותים השונים, ומה פיזורן הגיאוגרפי?
   
 • באילו דרכים ההתחשבות בערכים הבריאותיים והחברתיים של שירותי המערכת עשויה לתרום לקבלת החלטות?
   
 • מהי השפעת גודל האוכלוסיה, וכן מידת הצריכה ואופי הצריכה בארץ (סחורות, בנייה, תחבורה וכד'), על השירותים שמספקות המערכות האקולוגיות השונות?
   
 • מהן המערכות האקולוגיות ששירותיהן מניבים ערך כלכלי/חברתי/בריאותי גבוה במיוחד?
   
 • לאילו שירותי מערכת יש ערך כלכלי/חברתי/בריאותי גבוה במיוחד?
   
 • פירוט השפעות בהווה או השפעות עתידיות אפשריות של פעולות מדיניות וניהול שונות על אספקה של שירותי מערכת שונים.
   
 • איזו תרומה יש לידע על הערך הכלכלי של שירותי מערכת לשם קבלת החלטות הקשורות לשימושי קרקע ולניצול משאבי טבע?
   
 • מהן ההשפעות לאורך זמן של השינויים במערכות האקולוגיות ובאספקת שירותים על קיום האדם ורווחתו בארץ?
   
 • השתנות המערכות האקולוגיות והשירותים שהן מספקות בהתאם לתרחישים שונים.