שירותי המערכת האקולוגית

מערכת אקולוגית היא כלל הצמחים, בעלי החיים והמיקרו-אורגניזמים, וכן כלל גורמי הסביבה, במרחב פיזי מסוים. במונח "מערכת אקולוגית" נכללים המרכיבים הביוטיים (החיים) והא-ביוטיים (הדוממים) בשטח נתון, וכן יחסי הגומלין ומערך הקשרים ביניהם. בין מרכיבי המערכת יש אינטראקציות מורכבות הכוללות זרימת אנרגיה, מיחזור חומרים, יחסי טריפה ותחרות בין אורגניזמים. מערכות אקולוגיות לדוגמה הן יער גשם, חורש, שונית אלמוגים, אגם, ערבה ואפילו מדבר.

ניתן למנות כמה סוגים של שירותי מערכת אקולוגית:

  • שירותי אספקה, תוצרים חומריים הנלקחים ממערכות אקולוגיות ונצרכים ישירות על ידי בני אדם. משרותי האספקה ישנן תועלות רבות, כמו מזון, מים, עץ לבנייה ולהסקה ועוד.
  • שירותי ויסות הם תהליכים במערכת האקולוגית התורמים לויסות תנאי הסביבה הביוטית והא-ביוטית עבור האדם. שירותי ויסות כוללים בקרת אקלים, מניעת שיטפונות, מניעת סחף קרקע, האבקה, הדברת מזיקים ומחלות ועוד.
  • שירותי תרבות הם רכיבים ותהליכים במערכת האקולוגית המעשירים את חייהם של בני אדם בדרכים לא חומריות. תועלות משירותי תרבות יכולות להיות פיזיות, כמו נופש ותיירות, אינטלקטואליות, כמו חינוך ומחקר מדעי, או סמליות, כמו אמנות ודת.

שירותי מערכות אקולוגיות זכו בשנים האחרונות לעליה בתשומת הלב המופנית אליהם מצד מדענים ומקבלי החלטות העוסקים בניהול השטחים הפתוחים. עליה זו נוצרה בעקבות מודעות גוברת לתלות של מערכות חברתיות במערכות אקולוגיות ולהשפעות הגומלין ביניהן. גם בישראל המודעות לנושא עולה, ובעקבות כך החליטה מנהלת המארג לפתח ולבצע תכנית לאומית להערכת מערכות אקולוגיות, הנקראת "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית". תוכלו לקרוא עליה בהרחבה באתר התכנית.

מטרת הגישה של הערכת שירותי מערכות אקולוגיות היא לאמוד את התועלת שבני אדם מפיקים משירותים מהסביבה, ולייחס להם ערך מדיד. על ידי כך ניתן לבטא בשפה מקובלת את חשיבותן של מערכות אקולוגיות מתפקדות ובריאות ושל המגוון הביולוגי בהן.

על ידי כימות שירותים אלה, ניתן לקדם תקשורת אפקטיבית עם מנהלים, מקבלי החלטות והציבור הרחב בדבר הערך של מערכות אקולוגיות, ערך שהוא חברתי, בריאותי וכלכלי לא פחות משהוא אקולוגי. בין מגוון ביולוגי, תהליכים אקולוגיים, שירותים לאדם, ערכם ותרומתם לרווחתנו יש קשרים מורכבים. הבהרתם בשפה נגישה מאפשרת להציג למקבלי החלטות תמונה שלמה יותר ומבוססת-מדע של השלכות של החלטות בתחום התכנון והפיתוח.

הסתכלות שונה זו על סוגיות סביבתיות לא באה ממקום של "או שהטבע מפסיד או שהאדם מפסיד".  זו דרך אחרת, שמטרתה למצוא פתרונות מאוזנים יותר בהם אין "מפסיד" או "מנצח". בגישה זו, האדם ממשיך לקבל את מלוא התועלות בהן הוא תלוי לקיומו ורווחתו מסביבה בריאה וטבע מתפקד. הסתכלות זו נובעת מההבנה שאנחנו תלויים בסביבה שלנו, וההחלטות שאנחנו מקבלים יכולות להשפיע לרעה (או לטובה) לא רק על מינים אחרים אלא גם על היכולת של מערכות אלה להמשיך ולתמוך בחברה האנושית.