אפיקי הפעילות

 

דו"ח מצב הטבע

דו"ח מצב הטבע: דו"ח תקופתי המתאר באופן כמותי ואיכותי את מצב הטבע בישראל והמגמות השולטות בו,  בהתבסס על מידע הנאסף במסגרת תכניות המארג וגופים אחרים. מטרתו לספק תמונת מצב עדכנית ומהימנה של מצב הטבע בישראל למקבלי ההחלטות בנוגע לשטחים הפתוחים. במסגרת סדרת דוחות זו הוצא לאור דו"ח ארצי בשנת 2010 ודוחות זרקור על מצב הטבע בים התיכון (2013) ומצב בתי הגידול הלחים (2014).

 

התכנית הלאומי לניטור המגוון הביולוגי היבשתי

התכנית הלאומית לניטור המגוון הביולוגי היבשתי: במסגרת התכנית מנוטרים באופן קבוע החי והצומח ברחבי ישראל על ידי סקרים קרקעיים, מצלמות מעקב וחיישנים, כאשר כל מחזור ניטור נמשך שנתיים. מדי שנה מוציא המארג דו"ח שמפרסם את הנתונים ומנתח את התהליכים בשטח, והניתוח מהווה את הבסיס לדו"חות מצב הטבע. מטרת הניטור היא אפיון כמותי ואיכותי של המגוון הביולוגי בישראל, שמתוכו תתקבל הערכה של מצב הטבע והשינויים המשמעותיים שחלים בו. על בסיס תובנות אלה ניתן יהיה להציע דרכים ופתרונות להתמודדות ולבלימת הפגיעה בבתי גידול שנפגעו. בנוסף, במסגרת התכנית מפעיל המארג תכנית לניטור מגוון ביולוגי במערכות חקלאיות בשותפות עם משרד החקלאות.

 

פרויקט "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם - הערכה לאומית"

פרויקט "מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית": הפרויקט נועד לאמוד את התועלות שבני אדם מפיקים מהמערכות האקולוגיות של ישראל ולייחס להם ערך כמותי במידת האפשר. בכך יבטא הפרויקט את חשיבותן של מערכות אקולוגיות מתפקדות, ושל המגוון הביולוגי המרכיב אותן, בפני מקבלי החלטות. הפרויקט מבוצע על בסיס ה Millenium Ecosystem Assessment ופרויקטים דומים שבוצעו בעולם, ושותפים בו עשרות מדענים ומומחים. התוצר הסופי של התהליך יהיה דו"ח רחב-היקף שיצא בשנת 2016 ויציג תמונת מצב עדכנית ביחס לאספקת שירותים ותועלות על ידי המערכות האקולוגיות השונות בישראל.

 

נוכחות יונקים וזוחלים בצווארי בקבוק ומעברי כביש במסדרונות אקולוגיים במחוז מרכז, 2018-2019

הפרוייקט הוזמן על ידי מחוז מרכז של רשות הטבע והגנים וממומן על ידו. הפרוייקט מבוצע בשיתוף חברת מקום מפגש ניטור יונקים וד"ר בועז שחם -ניטור זוחלים.

מסדרונות אקולוגיים, מעברי בעלי חיים והתווך בו הם נמצאים, הם מרכיב חשוב ומרכזי. עדיין קיימים פערי מידע לגבי התפקוד בפועל של האזורים אותם אנו מגדירים כמסדרונות אקולוגיים, וחשיבותם בתמהיל התכסית הכולל. לאור דיונים בוועדת התכנון המחוזית במחוז מרכז בנוגע למעמד סטטוטורי של מסדרונות אקולוגיים במחוז, עלה הצורך של סקר שימוש בעלי חיים במסדרונות אלו, כבסיס לתכנית ניטור ארוך טווח. הניטור בוחן נוכחות של יונקים באמצעות עקבות, על שבילים ועל פלטות יעודיות, זוחלים באמצעות סריקות בשטח ומעברי כביש בעזרת מצלמות חישה.

 

ניטור בעלי חיים במרחב חקלאי ונזקי חקלאות  - עמק חפר, 2019-2020

הפרויקט הוזמן על ידי האגף לאגרואקולוגיה במשרד החקלאות וחטיבת מדע ברשות הטבע והגנים וממומן על ידם. הפרוייקט מבוצע בשיתוף משקי מעברות, גבעות החורש וגבעת חיים, מרכז יונקים של החברה להגנת הטבע וחברת מקום מפגש.

נזקי בעלי חיים בחקלאות עלולים לגרום לפגיעות משמעותיות לתשתית החקלאית ולתוצרת החקלאית. בעיקר במרכז הארץ, הותמרו שטחים פתוחים טבעיים רבים לטובת בינוי ופיתוח חקלאי. השטחים החקלאיים משמשים כמסדרונות אקולוגיים וכבתי הגידול האחרונים בהם חיות בר יכולות להתקיים. בכדי לנסות ולפתח ממשקים המצמצמים את נזקי החקלאות של בעלי החיים מחד, ומעודדים שימוש במרחב החקלאי כמסדרון אקולוגי חשוב מאידך, יש צורך להבין תחילה את דפוסי השימוש של בעלי  חיים אלו במרחב החקלאי. בפרוייקט הנוכחי מנטר המארג יונקים גדולים בעזרת מצלמות חישה ויונקים קטנים בעזרת פלטות לזיהוי עקבות בשטחי מטעים (אבוקדו והדרים) בעמק חפר. בנוסף, מנוטרים במסגרת הפרוייקט נזקי בעלי החיים על ידי החקלאים השותפים לפרוייקט. הפרוייקט החל במאי 2019 וצפוי להמשך עד סוף 2020.

 

ניטור בעלי חיים במרחב ביוספרי מגידו, 2019-2020

הפרויקט הוזמן על ידי המרחב הביוספרי מגידו ומבוצע בשיתוף מרכז הצפרות ומרכז יונקים של החברה להגנת הטבע  - ניטורי עופות ויונקים ורועי טלבי - ניטור זוחלים. הפרוייקט ממומן על ידי הקרן לשטחים פתוחים.

מרחב המועצה האזורית מגידו מאופיין על ידי יישובים כפריים הממוקמים בפסיפס של חקלאות ושטחים פתוחים ומטעים, יערות נטועים ושטחי בתה המשמשים למרעה, כשביניהם שזורים ערוצי נחלים ומעיינות לרוב. כל אלה ובייחוד השילוב ביניהם מושכים לאזור מאות אלפי מטיילים בשנה. כיוון שהאזור הוא אחד המעוזים האחרונים של שטחים פתוחים בין חיפה וגוש דן, הוא מאוים לא אחת בפיתוח תשתיות. בשנת 2006 החליטה מועצה אזורית מגידו להוביל תהליך של הכרה בשטח כמרחב ביוספרי במטרה לשמור על השטחים הפתוחים ועל אופי האזור. לאחר תהליך ציבורי רחב וארוך שהסתיים בשנת 2011 הכיר אונסק"ו בשטחי המועצה כ"מרחב ביוספרי רמת-מנשה". נכון ליולי 2017 שונה השם ל"מרחב ביוספרי מגידו".

במרחב מתקיימת תכנית דו שנתית של ניטור אקולוגי לאפיון השימוש של בעלי החיים במרחב לאור השפעות והפרעות אנושיות אפשריות כגון תרבות פנאי בשטחי החיץ והליבה, חקלאות צומח ומרעה, יישובים וכדומה וכבסיס לניטור ארוך טווח. במסגרת התכנית מנוטרים יונקים בעזרת מצלמות חישה, עופות על ידי ניטור בשיטת 'ספירת נקודה' וזוחלים באמצעות סריקות בשטח. הניטור החל במהלך מרץ 2019 וצפוי להמשך עד לסתיו 2020.