תעסוקה חופית

מידת הצלחתם של המגזרים הקשורים לים להמשיך ולקיים פרנסה.
המדד הכמותי ניתן באמצעות מספר המשרות הקשורות לים ביחס לגידול (או לירידה) בשיעורי ההעסקה בחמש השנים האחרונות. כדי לבטא את איכות המשרות, מודדים גם את השכר לנפש בענפי התעסוקה הימיים ביחס לשכר הממוצע הלאומי לנפש בכלל המגזרים. הסיכום מתבצע על פני כלל המגזרים, כיוון שבני אדם עשויים להחליף את משלח ידם ולעבור בין מגזרים, אך עדיין להישאר בענף כלכלי הקשור לים באופן כללי.
ציון
100
מגמה
-
0
%
הסבר מפורט על הציון

מטרת המשנה 'תעסוקה חופית' הוא צירוף של משרות ומשכורות. המגזרים שמייצגים את המשרות והשכר הם: 1)חקלאות בעלי החיים (הכוללים את הדיג המסחרי והחקלאות ימית) 2) תיירות ונופש. 
חלק המשרות של מטרת משנה זו עושה שימוש בנקודת הייחוס מסוג 'ללא אובדן נטו' – ופירושו של דבר, כי המשרות צריכות להדביק את קצב השינוי במגמות התעסוקה ברמה הלאומית. 
דירוג גבוה מצביע על אובדן נטו מזערי במונחי מספר המשרות הקשורות בים או ברמות השכר במקצועות הים במהלך חמש השנים האחרונות, בהשוואה לנקודות ייחוס אלה. דירוג נמוך מצביע על ירידה מובהקת בביצועים הנוכחיים בהשוואה לביצועים של חמש השנים האחרונות.
דירוג נוכחי
הדירוג הנוכחי מצביע על כך שמספר המשרות נשאר או אף גדל בתחומי חקלאות בעלי החיים והתיירות בישראל.
בני האדם מסתמכים על הים כמקור פרנסה (כלומר משרות המבטיחות הכנסה שוטפת) ועל מערכות כלכליות יציבות שיוכלו לקיים קהילות חופיות.
המשרות וההכנסות שמספקים ענפי כלכלה הקשורים לים מביאות תועלת ישירה למועסקים, אך יש להן גם ערך עקיף מהותי לרבים אחרים.
במהלך שלושת העשורים האחרונים, תפוקת הדגים המוגדלת בעולם הביאה לעלייה שנתית בשיעור ההעסקה הממוצע בשטחי דיג ובחקלאות מים. ענף הדיג מספק תעסוקה ישירה ועקיפה וגם משרות נלוות אשר משפיעות על גורמים כלכליים וחברתיים בקהילות הקשורות לים.