הספקת מזון

מינים תרבותיים ומיני בר המשמשים למזון המיועד לצריכת אדם שהתקבל באופן בר-קיימא. המטרה נמדדה בעזרת מטרות משנה: דיג וחקלאות ימית
הדיג עונה על צורכי החלבון של יותר ממחצית אוכלוסיית העולם. החקלאות הימית מגדלת דגים בכמות שווה לכלל שלל הדיג בישראל. מטרה זו מודדת את היקף שלל הדיג או תפוקת החקלאות הימית המתקבלים בשיטות בנות קיימא. הספקת המזון מתחלקת לשתי מטרות משנה: דיג מסחרי וחקלאות ימית, או מזון בגידול ימי.
מטרות משנה
ציון
14
מגמה
+
7
%
הסבר מפורט על הציון

 הגדלת היקף שלל הדיג או התפוקה בשיטות בנות קיימא מעלה את ציון המטרה. מטרת המשנה של הדיג המסחרי מהווה הערכה ליכולת להגיע לשלל דיג מרבי מבלי לסכן את יכולת הים להמשיך ולספק דגה בעתיד. דיג בר קיימא הוא סוג של דיג שאינו מנצל במידה מופרזת את המינים הניצודים ואינו מתמקד באוכלוסיות הנמצאות בסכנה. נוסף לכך, לחצים על בתי גידול שכנים ושיעור גבוה של השלכות של שלל עלולים להשפיע על חוסן המערכת האקולוגית ובעקיפין גם על התפוקה של שטחי הדיג.
חקלאות ימית בת קיימא מספקת מזון בשיטות שניתן לקיים אותן לאורך זמן. הדבר כולל מניעת פגיעה באיכות המים של חוות הגידול הימיות וכן הזנה וחידוש של מיני הגידול בלא להסתמך על אוכלוסיות בר.
שיטות מסוימות של חקלאות ימית, אף שאינן מסכנות את תפוקות הדיג העתידיות, עלולות להשפיע על השגת מטרות נוספות עקב הרס בתי גידול. גורמים אלה אינם משפיעים על מידת הקיימות של החקלאות הימית, אך השפעתם על מידת הקיימות של מטרות אחרות נתפסת כלחצים לעניין הערכת מטרות כאלה.הציון הנוכחי מעיד כי בכל הנוגע לקיימות, ישראל נמצאת באופן מובהק מתחת לערכי היעד שלנו. אנחנו מסכנים את התנובה העתידית שלנו עקב דיג ברמות שאינן בנות קיימא וחקלאות ימית של מיני דגים טורפים. עם זאת, ישנה המגמה הקיימת של עלייה בהיקף החקלאות הימית, וביחוד הוספת ענפים בני קיימה יוכלו להעלות משמעותית את הציון למטרה זו.