מילון מונחים בתחום שירותי המערכת האקולוגית

 

שם באנגלית

שם בעברית

הגדרה

Ecosystem

מערכת אקולוגית

מרחב פיזי בו יש מגוון יצורים חיים המקיימים תהליכים אקולוגיים בינם לבין עצמם ועם סביבתם הפיזית והכימית. התהליך האקולוגי של הייצור הראשוני מהווה את הבסיס לתפקודו של המרחב כמערכת אקולוגית.

Ecosystem processes

תהליכים אקולוגיים

יחסי הגומלין המורכבים שבין מרכיבים ביוטיים (יצורים חיים שהם רכיבים של המגוון הביולוגי) ואביוטיים (כימיים ופיזיקאליים) במערכות אקולוגיות.

Biodiversity

מגוון ביולוגי

שפע ורבגוניות של היצורים החיים במערכת אקולוגית או באתר מוגדר כל שהוא. בשימושו הרחב מכליל המונח את עושר החיים על פני כדור הארץ, על מגוון המינים, המערכות והנופים בהם הם מתקיימים ומתפקדים.

Primary production

ייצור ראשוני

הייצור של תרכובות אורגניות מתוך פחמן דו-חמצני אי-אורגני שמקורו באטמוספירה או בים, בעיקר על ידי תהליך הקיבוע של הפוטוסינתזה (ניצול אור שמש על ידי צמחים).

Ecosystem services

שירותי המערכת האקולוגית

תהליכים במערכות האקולוגיות שהינם  שיש בהם תועלת לקיום האדם ורווחתו.

Potential ecosystem services

שירותי המערכת האקולוגית

הפוטנציאליים

תהליכים במערכת האקולוגית שאין בהם תועלת עכשווית אך הם עשויים לתפקד כשירותים בפועל בהשתרר שינויים מסוימים בסביבה ו/או בחברה.

Supporting ecosystem processes/services

תהליכים/שרותים אקולוגיים תומכים

אותם תהליכים (או שרותים) במערכת האקולוגית שמספקים את התשתית או שהם נדרשים ישירות לקיום אספקתם של שירותי המערכת האקולוגית והתועלות הקשורות אליהם כגון מיחזור חומרים וייצור ראשוני.

Regulating services

שירותי וויסות

תהליכים במערכות האקולוגיות המווסתים את תנאי הסביבה הביוטית והאביוטית באופנים שהינם חיוניים ותועלתיים לבני האדם.

Provisioning services

שירותי אספקה

תהליכים במערכות האקולוגיות המספקים מוצרים הנצרכים על ידי בני אדם.

Cultural services

שירותי תרבות

תהליכים במערכות האקולוגיות המעשירים את חייהם של בני אדם בדרכים לא חומריות.

Benefits

תועלות

האופנים החומריים והלא-חומריים בהם שירותי המערכת האקולוגית תורמים לקיום האדם ורווחתו.

Value

ערך

מידת התועלת המסופקת לבני האדם על ידי המערכות האקולוגיות, מבוטאת  במונחים כספיים (₪), פיזיים (+/-) או איכותיים (☹☺).

Drivers of change

גורמים מחוללי שינוי

כל גורם טבעי או מעשה ידי-אדם אשר באופן ישיר או עקיף מביא לשינוי במערכת אקולוגית (בתשתיות הפיזיות ו/או במגוון הביולוגי) ולכן  באספקת שירותיה. גורמי מדיניות, חברה וכלכלה  הינם גורמים מחוללי שינוי עקיפים  הפועלים ומשפיעים על גורמים מחוללי שינוי  ישירים (ביופיזיים) המביאים לשינוי במערכת האקולוגית ובאספקת שירותיה.

Service tradeoffs

המרת שירותים

שינוי (החלפה, הגברה, הפחתה) בהרכב השירותים המסופקים  על ידי המערכת האקולוגית, בהשפעת גורמים מחוללי שינוי במערכת.

Ecosystem transformation/ conversion

התמרת מערכות אקולוגיות

שינוי של המערכת האקולוגית שתכליתו  המרת שירותים.