מדדי משילות עולמיים (WGI)

מדדי המשילות העולמיים (Kaufman et al 2010), מיזם של הבנק העולמי ושל מכון ברוקינגס, מעריכים את איכות המשילות ביותר מ-213 מדינות ברחבי העולם. 'משילות' היא המילה המשמשת לתיאור פעולותיה של ממשלה והמונח 'יעילות המשילות' מתאר כמה טוב הממשלה מפעילה את סמכויותיה על מנת ליצור ולאכוף מדיניות שתועיל לאזרחים. משילות יעילה היא גורם חיוני לפיתוח ושימור מוצלחים של איכות הסביבה. "כדי להשיג את המחויבויות והמטרות הסביבתיות שלהן, מדינות צריכות לפתח מערכות חקיקה, פוליטיקה ומשפט נוקשות" (UNEP 2010).

מדדי משילות עולמיים מדרגים את מצב המשילות של כל אחת מהמדינות מבחינת (א) התהליך באמצעותו ממשלות נבחרות, מנוהלות ומוחלפות; (ב) יכולתה של הממשלה לנסח וליישם מדיניות יציבה; וכן (ג) הכבוד שרוחשים האזרחים וצוות העובדים לארגונים ממשלתיים האחראים על יחסי הגומלין שלהם עם הממשלה מבחינת הכלכלה והחברה. 

הקטגוריות העוברות הערכה על ידי מדדי משילות עולמיים הם:

1. השמעת דעה ואַחְרָיוּתִיוּת – מודדים את התפיסות של אזרחי המדינה מבחינת יכולתם להשתתף בבחירת הממשלה שלהם, וכן את חופש הביטוי, חופש ההתאגדות וחופש התקשורת. כאשר מאפשרים לחברה להביע את חששותיה ולהשתתף בבחירת הממשלה שלה מאלצים אותה להתייחס לחששות הציבוריים לרבות סדרי עדיפויות הקשורים לים ולסביבה.

2. יציבות פוליטית והיעדר אלימות/טרור – מודדים את התפיסות באשר לסבירות כי הממשלה תתפרק או תופל מהשלטון באמצעים בלתי חוקתיים או אלימים, לרבות עידוד פוליטי של אלימות וטרור. אלימות וחוסר יציבות מסיטים את סדרי העדיפות של הממשלה, וכך לא ניתן להפנות משאבים ליוזמות פוליטיות חשובות בנושאי ים וסביבה.

3. יעילות הממשלה – מודדים את התפיסות באשר לאיכות השירותים הציבוריים, איכות השירות האזרחי ומידת עצמאותו אל מול לחצים פוליטיים, איכות הניסוח והיישום של מדיניות, והאמינות של מחויבות הממשלה לסוגי מדיניות כאלה. ממשלה יעילה חשובה לשם הדגמת המחויבות לאיכות של מדיניות ים בריא.

4. איכות האסדרה – מודדים את התפיסות באשר ליכולתה של הממשלה לנסח וליישם מדיניות ותקנות נוקשות המאפשרים ומעודדים את פיתוחו של המגזר הפרטי. תקנות נוקשות המגינות על משאבים ימיים הן חשובות לשימור תעסוקה חופית ומגוון ביולוגי אקולוגי.

5. תפקיד החוק – מודדים תפיסות באשר למידת האמון שיש לעם בחוק וההיענות של החברה להוראות החוק, ובמיוחד איכות האכיפה של חוזים, זכויות קניין, המשטרה, ובתי המשפט, וגם הסבירות להתרחשותם של פשעים ומקרי אלימות.

6. בקרה על שחיתות – מודדים תפיסות באשר להיקף שבו הכוח הציבורי משמש להשגת רווח פרטי, לרבות שחיתות בהיקף קטן ובהיקף נרחב, וכן "השתלטות" האליטות והאינטרסים הפרטיים על המדינה. (Kaufman 2010). שחיתות מבטיחה שרק קבוצה של מנהיגים בעלי זכויות יותר תקבל שירות בעוד שחשוב להכליל את כל הצדדים הרלוונטיים בניסוח מדיניות בתחום של יוזמות ימיות כך שאלו תהיינה מאוזנות ובנות-קיימא.

משילות יעילה מהווה גורם תרומה עיקרי לשלמות החברתית של כל מדינה. היא המצע עליו מתבססת כל התקדמות כלכלית וסביבתית. 'מדד בריאות הים' עושה שימוש במושג 'שלמות חברתית' לתאור המבנים והתהליכים החברתיים בתוככי הקהילה המשפיעים על חוסנה. נתונים כלל עולמיים אודות גורמים אלה חסרים כמעט לחלוטין, ולפיכך המדד עושה שימוש במדדי משילות עולמיים כמיצג של שלמות חברתית.

כיצד בוצעה המדידה?

נתונים לקביעת מדדי משילות עולמיים נאספים דרך סקרים והערכות אחרות המתבצעות בשיתוף פעולה עם יותר מ-30 ארגונים בינלאומיים, בכלל זה קבלת מידע מאנשים פרטיים, ארגונים לא-ממשלתיים, צוותי חשיבה, מעניקי סיוע, פקידים ממשלתיים ושיתופי פעולה עסקיים במדינות העוברות הערכה. הנתונים המתקבלים (יותר מ-40 שכבות נתונים שונות) משמשים להערכת שישה מדדים במסגרת משילות: השמעת דעה ואַחְרָיוּתִיוּת, יציבות פוליטית והיעדר אלימות, יעילות הממשלה, איכות האסדרה, תפקיד החוק ובקרה על שחיתות.  מדדי משילות עולמיים מתעדכנים מדי שנה.

הציונים המתקבלים מתוך מדדי המשילות העולמיים הם בין מינוס 2.5 לפלוס 2.5. 'מדד בריאות הים' מתאים ציונים בין אפס ל-1, ואז מבצע מיצוע של ששת הציונים המותאמים לקבלת ציון אחד של מדדי משילות עולמיים (בין 0 ל-1) לכל אחת מהמדינות.

ההרכב המלא של הציון לכל ששת מדדי המשילות העולמיים שימש להערכת החוסן החברתי של כל המטרות של מדד בריאות הים, פרט למטרה 'תעסוקה חופית'. המטרה 'תעסוקה חופית' עושה שימוש רק בשכבת הנתונים איכות האסדרה של מדדי המשילות העולמיים (מספר 4 למעלה), מאחר שהיא משתמשת גם במדד התחרותיות העולמי, המשכפל, אך משפר, את שאר השכבות של מדדי המשילות העולמיים למטרה זו.

ציון זה הוא מדד לשלמות חברתית ולחוסן חברתי, והוא שימש לחישוב השיעור של לחצים חברתיים. ציון 1 משמעותו שהחוסן החברתי הוא הטוב ביותר האפשרי, וציון של 0 משמעותו שהמשילות היא לחלוטין בלתי יעילה, כך שלמדינה זו אין כלל חוסן חברתי. יחד עם זאת, היעדר חוסן חברתי לכשעצמו מהווה לחץ, מאחר שהוא יגרום לתנאים החברתיים, הכלכליים והסביבתיים להיות גרועים יותר בעתיד. לפיכך, המדד משמש (1- ציון מדדי משילות עולמיים) בתור מדד ללחצים חברתיים.  ציון של 0.5 במסגרת מדדי משילות עולמיים מצביע על כך שהחוסן החברתי והלחצים החברתיים נמצאים באיזון. ציונים מעל ערך זה מרמזים כי המדינה מסוגלת להגיב ללחצים באופן מוצלח יחסית, אולם ציונים הנמוכים מערך זה מרמזים כי האפשרות לכך פחות סבירה.