יעילות ניהול הדיג

ניהול הדיג כרוך במערך של יעדים הולמים, מבוססים מדעית ועל כללי ניהול. חייבים להתקיים גם אסטרטגיות ואמצעים ליישום כללים אלה, וכן מערכת לאכיפת הכללים ולניטור התוצאות. באמצעות יישום של מערכת ניהול דיג מוצלחת, אפשר להגדיל את התועלות החברתיות והכלכליות תוך שמירה על יבולים ברי-קיימא והגנה/שימור משאבי הדגה.

אפקטיביות ניהול הדיג הימי בעולם, הן דיג בהיקף רחב והן דיג בהיקף מצומצם, חשובה עבור הספקת מזון ותעסוקה חופית התלויים בדיג ובמזון. 

עבור דיג בהיקף רחב, הניהול נמצא בדרך כלל תחת אחריותם של גורמי ממשל מדינתיים או עירוניים.  ניהול הדיג בהיקף מצומצם עשוי להיות מלווה בשיתוף פעולה ברמות מקומיות יותר, לרבות ברמת קהילות, שבטים או אפילו משפחות, יחד עם קשר לגופי ממשל מתאימים.

כיצד בוצעה המדידה?

דיג בהיקף מצומצם

לשם מדידת אפקטיביות ניהול הדיג בשיטות מסורתיות, נעשה שימוש בנתונים שנלקחו מתוך הפרסום של Mora  וחובריו (2009)  המבוססים על סקרים המיצגים את הזדמנויות לדיג בשיטות מסורתיות ודיג נופש בכל מדינה ומדינה על סמך איכות בהיקף ניהול הדיג בהיקף מצומצם. הציונים המדווחים על ידי Mora  וחובריו (2009) עבור הפיקוח על דיג בהיקף קטן של כל מדינה ומדינה הם בין 0 עד 100, כאשר ציונים גבוהים מיצגים פיקוח טוב יותר על המגזרים של דיג בשיטות מסורתיות ודיג נופש. ערכים אלו עברו התאמה לקנה מידה (תוך שימוש בערך מזערי של 0 וערך מרבי של 100) למתן ציון למדינה הנע בין 0 ל-1 עבור כל אחד מהאזורים המדווחים.