"המארג" התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל, מפרסם דו"ח מקיף - "טבע הדברים"